పూరీ జగద్గురు శంకరాచార్య స్వామి వారు శ్రీ హనుమద్ జన్మభూమి కిష్కింధా రథ యాత్ర  ౩ వర్ష ( 2023 ) అఖిలభారత రథయాత్ర ఉద్ఘాటన

This image has an empty alt attribute; its file name is 2023-kishkindha-ratha-yatra-16-1.jpg
పూరీ జగద్గురు శంకరాచార్య స్వామి శ్రీ నిశ్చలానంద సరస్వతి స్వామివారు శ్రీ హనుమద్ జన్మభూమి కిష్కింధా రథ యాత్ర  ౩ వర్ష ( 2023 ) అఖిలభారత రథయాత్ర ని బెంగుళూరు నుండి ఆరంభించారు

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.