రథ యాత్రా ౨౦౨౦-౩౨

“‘रामे चित्तलयस्सदा भवतु मे” –
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ |
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ||

Sri Kishkindha Ratha Yatra 12 Years Akhanda Bharat (2020 – 2032 )

Introduction


With the blessings of the Lord Sri Pampa Virupaksha, Sri Rama, Sri Anjanee Suta Sri Kishkindha Hanuman, under the guidance of Poojya Jagadgurus and Mahatmas under the leadership of Poojya Pampakshetra
H.H Paramahamsa Parivraajaka Sri Sri Govindananda Saraswati Swamiji Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust (R) organizing
Akhila Bharata Sri Kishkindha Hanuman Ratha Yatra

Program/Event Name


”Sri Kishkindha Hanuman Ratha Yatra”
Sri Rama Bhakti Vaibhava Yatra
Bhakti Nagara Samrajya Vijaya Yatra
&
215 Mtr “Statue of Devotion” Worlds Tallest
Sri Hanumad Janmabhomi Statue Mandir Nidhi Samgraha Yatra

AIM


भक्ति प्रचार,
कलिकल्मश संचय प्रभावात् श्री पम्पाक्षेत्र रक्षण पुनर्वैभव स्थापना, भगवद्भक्तिवैभव महाभागवतानाम् जन्मस्थले अस्मि क्षेत्रे भगवान् श्रीपम्पाविरुपाक्ष चरण सन्निधौ भविष्यत् ब्रह्म सन्निधौ भविष्यत् भक्तिनगर साम्राज्य निर्माणम्
In the process of complete Renovation and rebuilding the ancient religious glories of 31 Cro Yrs Pampakshetra , 17 Laks Yrs Kishkindha, 700 Yrs Hampi Vidya Vijayanagara with the aim of “Sri Pampakshetra Kishkindha Hampi Sampoorna Jeernnoddhhaara punarvaibhava” Program

and during this yatra the trust raises fund and receives the donations from Bhaktas for this Project

Duration


12 Years, 2020 to 2032

When the Yatra Starts


The Yatra starts from 2020 Vijayadashami
along with 2020 Tungabhadra Pushkara

States cover

Sampoorna Bharat ( India), Nepal

Sri Hanumad Janmabhoomi ( Koppal Dist, Karnataka)
to
Sri Ramajanmabhoomi ( Ayodhya – U.P )
to
Sri Sita Janmabhoomi ( Janakpuri – Nepal)

When Yatra Returns to Kishkindha


Yatra returns to Kishkindha after 12 years ie 2032 and celebrates
215 Mtr “Statue of Devotion” Worlds Tallest Sri Hanumad Janmabhomi Statue Mandir complete Pratishtha Kumbhabhishekam
Vijayadashami and 2032 Tungabhadra Pushkhara
with 10 Lak Sri Pampavirupaksha, SriRama, Sri Hanumad Bhaktas and celebrates historical grand function in Pampakshetra Kishkindha SwarnaHampi

Yatra Details: 

12 yrs (6+6) Akhila Bharata Yatra highlights (2020 to 2032 )
1,00,000 k.m ,
29 States ,
600 Districts,
6000 Talukas,
600 Pilgrims,
25 Rivers ,
108 Sri Kishkindha Hanuman Vigraha Pratishtha,
1008 Sri Rama Kalyanotsavas,
1008 Sri Ramakatha Sri Valmiki Ramayana Pravachana
Ayodhya Sri Rama Paduka Pallaki Utsava
10008 Sri Hanuman Chalisa , Sundarkanda, Parayana
100 Cro Sri Ramanamajapa Yagnya,
108 Sri Rama Mahasamrajya Pattabhishekam
Grand Evenst in Kishkindha – Ayodhya – Janakpuri,

2020-23: Karnataka , Goa, Kerala, Tamil Nadu Puducherry, Andhra Pradesh, Telangana,
2023-26 : Maharashtra, Gujarat , Rajasthan, M.P , Chhattisgarh,
2026-29 : Odisha, Jharkhand, Assam, Ar.Pradesh West Bengal , Hi. Pradesh, Manipur, Meghalaya,
Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura
2029-32 : Bihar, Punjab , Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Chandigarh, Haryana, Delhi, U.P, Nepal

Organizing by
Sri Hanumad Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust (R)