శ్రీహనుమాన్ జన్మభూమి ఆలయం

ప్రతిపాదిత శ్రీ హనుమాన్ ఆలయం – ప్రాథమిక రూపకల్పన

కిష్కింధ శ్రీ హనుమాన్ జన్మభూమి ఆలయం