ಶ್ರಿ ಹನುಮಾನ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಶ್ರಿ ಹನುಮಾನ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾರೂಪ