ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರ

ಶ್ರೀ ಹೇಮಕೂಟ ಪರ್ವತ-ಪಂಪಾಸರೋವರ-ಶ್ರೀ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ

ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರ,
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ,
ಪರಶಿವನು ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ
ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಪಂಪಾಂಬಿಕೆ ಯಾಗಿ ಅವತಾರ
ಶ್ರೀ ಪಂಪಾಪುರಾಣ