సుందరకాండ

|| శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణ- సుందరకాండ ||

|| శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణ- సుందరకాండ ||

తతో రావణనీతాయా: సీతాయా: శత్రుకర్శన: | ఇయేష పదమన్వేష్టుం చారణాచరితే పథి || ౧ || దుష్కరం నిష్ప్రతిద్వంద్వం చికీర్షం కర్మ వానర: | సముదగ్రశిరోగ్రీవో గవాంపతిరివాబభౌ || ౨ || అథ వైడూర్యవర్ణేషు శాద్వలేషు మహాబల: | ధీర: సలిలకల్పేషు విచచార యథాసుఖం || ౩ || ద్విజాన్ విత్రాసయంధీమానురసా పాదపాన్హరన్ | మృగాంశ్చ సుబహూన్ నిఘ్నన్ప్రవృద్ధ ఇవ కేసరీ || ౪ || నీలలోహితం ఆంజిష్ఠ పద్మవర్ణై: సితాసితై: | స్వభావ విహితై: చిత్రైర్ధాతుభి: సమలంకృతం || ౫ || కామరూపిభి: ఆవిష్టమభీక్ష్ణం సపరిచ్ఛదై: | యక్ష కిన్నర గంధర్వై: దేవకల్పైశ్చ పన్నగై: || ౬ || స తస్య గిరివర్యస్య తలే నాగవరాయుతే | తిష్ఠన్ కపివర: తత్ర హ్రదే నాగ ఇవాబభౌ || ౭ || స సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే | భూతేభ్యశ్చ అంజలిం కృత్వా చకార గమనే మతిం || ౮ || అంజలిం ప్రాఙ్ముఖ: కుర్వన్ పవనాయాత్మ యోనయో | తతో హి వవృధే గంతుం దక్షిణో దక్షిణాం దిశం || ౯ || ప్లవంగ ప్రవరైర్దృష్ట: ప్లవనే కృతనిశ్చయ: | వవృధే రామవృద్ధ్యర్థం సముద్ర ఇవ పర్వసు || ౧౦ || నిష్ప్రమాణ శరీర: సంల్లిలంఘయిషురర్ణవం | బాహుభ్యాం పీడయామాస చరణాభ్యాం చ పర్వతం || ౧౧|| స చచాలాచలాశ్చారు ముహూర్తం కపిపీడిత: | తరూణాం పుష్పితాగ్రాణాం సర్వం పుష్పమశాతయత్ || ౧౨|| తేన పాదపముక్తేన పుష్పౌఘేణ సుగంధినా | సర్వత: సంవృత: శైలో బభౌ పుష్పమయో యథా || ౧౩ || తేన చ ఉత్తమవీర్యేణ పీడ్యమాన: స పర్వత: | సలిలం సంప్రసుస్రావ మదం మత్త ఇవ ద్విప: || ౧౪ || పీడ్యమానస్తు బలినా మహేంద్రస్తేన పర్వత: | రీతిర్నిర్వర్తయామాస కాంచన అంజనరాజతీ: || ౧౫ || ముమోచ చ శిలా: శైలో విశాలా: సమన:శిలా: | మధ్యమేనార్చిషా జుష్టో ధూమరాజీవానల: || ౧౬ || గిరిణా పీడ్యమానేన పీడ్యమానాని సర్వశ: | గుహావిష్టాని భూతాని వినేదుర్వికృతై: స్వరై: || ౧౭ || స మహాసత్త్వసన్నాద: శైలపీడా నిమిత్తజ: | పృథివీం పూరయామాస దిశశ్చ ఉపవనాని చ || ౧౮ || శిరోభి: పృథుభి: సర్పా వ్యక్త స్వస్తి కలక్షణై: | వమంత: పావకం ఘోరం దదంశు: దశనై: శిలా: || ౧౯ || తాస్తదా సవిషైర్దష్టా: కుపితైస్తై: మహాశిలా: | జజ్వలు: పావకోద్దీప్తా విభిదుశ్చ సహస్రధా || ౨౦ || యాని చౌషధజాలాని తస్మిన్జాతాని పర్వతే | విషఘ్నాన్యపి నాగానాం న శేకు: శమితుం విషం || ౨౧ || భిద్యతేఽయం గిరిర్భూతైరితి మత్వా తపస్విన: | త్రస్తా విద్యాధరా: తస్మాదుత్పేతు: స్త్రీగణై: సహ || ౨౨ || పానభూమిగతం హిత్వా హైమమాసనభాజనం | పాత్రాణి చ మహార్హాణి కరకాంశ్చ హిరణ్మయాన్ || ౨౩ || లేహ్యానుచ్చావచాం భక్ష్యాన్ మాంసాని వివిధాని చ | ఆర్షభాణి చ చర్మాణి ఖడ్గాంశ్చ కనకత్సరూన్ || ౨౪ || కృతకంఠగుణా: క్షీబా రక్తమాల్య అనులేపనా: | రక్తాక్షా: పుష్కరాక్షాశ్చ గగనం ప్రతిపేదిరే || ౨౫ || లిలిలి.bhజీrజీబితిలిeb.ఞనీm ఖజీణe ౨ హార నూపుర కేయూర పారిహార్య ధరా: స్త్రియ: | విస్మితా: సస్మితాస్తస్థురాకాశే రమణై: సహ || ౨౬ || దర్శయంతో మహావిద్యాం విద్యాధర మహర్షయ: | విస్మితాస్తస్థురాకాశే వీక్షాం చక్రుశ్ చ పర్వతం || ౨౭ || శుశ్రువుశ్చ తదా శబ్దమృషీణాం భావితాత్మనాం | చారణానాం చ సిద్ధానాం స్థితానాం విమలేఽంబరే || ౨౮ || ఏష పర్వతసంకాశో హనూమాన్ మారుతాత్మజ: | తితీర్షతి మహావేగం సముద్రం మకరాలయం || ౨౯|| రామార్థం వానరార్థం చ చికీర్షన్కర్మ దుష్కరం | సముద్రస్య పరం పారం దుష్ప్రాపం ప్రాప్తుం ఇచ్ఛతి || ౩౦ || ఇతి విద్యాధరా: శ్రుత్వా వచస్తేషాం మహాత్మనాం | తమప్రమేయం దదృశు: పర్వతే వానరర్షభం || ౩౧ || దుధువే చ స రోమాణి చకంపే చాచలోపమ: | ననాద చ మహానాదం సుమహానివ తోయద: || ౩౨ || ఆనుపూర్వ్యాచ్చ వృత్తం చ లాంగూలం లోమభిశ్చితం | ఉత్పతిష్యన్విచిక్షేప పక్షిరాజ ఇవోరగం || ౩౩ || తస్య లాంగూలమావిద్ధం అతివేగస్య పృష్ఠత: | దదృశే గరుడేనేవ హ్రియమాణో మహోరగ: || ౩౪ || బాహూ సంస్తంభయామాస మహాపరిఘ సన్నిభౌ | ససాద చ కపి: కట్యాం చరణౌ సంచుకోప చ || ౩౫ || సన్హృత్య చ భుజౌ శ్రీమాన: తథైవ చ శిరోధరాం | తేజ: సత్త్వం తథా వీర్యమావివేశ స వీర్యవాన్ || ౩౬ || మార్గం ఆలోకయన్ దూరాత్ ఊర్ధ్వ ప్రణిహితేక్షణ: | రురోధ హృదయే ప్రాణాన్ ఆకాశం అవలోకయన్ || ౩౭ || పద్భ్యాం దృఢం అవస్థానం కృత్వా స కపికుంజర: | నికుంచ్య కర్ణౌ హనుమాన్ ఉత్పతిష్యన్ మహాబల: || ౩౮ || వానరాన్ వానరశ్రేష్ఠ ఇదం వచనం అబ్రవీత్ | యథా రాఘవనిర్ముక్త: శర: శ్వసనవిక్రమ: || ౩౯ || గచ్ఛేత్ తద్వత్ గమిష్యామి లంకాం రావణ పాలితాం | న హి ద్రక్ష్యామి యది తాం లంకాయాం జనకాత్మజాం ||౪౦ || అనేనైవ హి వేగేన గమిష్యామి సురాలయం | యది వా త్రిదివే సీతాం న ద్రక్ష్యామి కృతశ్రమ: || ౪౧ || బద్ధ్వా రాక్షసరాజాన్ అమానయిష్యామి రావణం | సర్వథా కృతకార్యోఽహమేష్యామి సహ సీతయా || ౪౨ || ఆనయిష్యామి వా లంకాం సముత్పాట్య సరావణాం | ఏవముక్త్వా తు హనుమాన్ వానరాన్ వానరోత్తమ: || ౪౩|| ఉత్పపాతాథ వేగేన వేగవాన విచారయన్ | సుపర్ణమివ చాత్మానం మేనే స కపికుంజర: || ౪౪ || సముత్పతతి తస్మిన్స్తు వేగాత్తే నగరోహిణ: | సంహృత్య విటపాన్ సర్వాన్ సముత్పేతు: సమంతత: || ౪౫|| స మత్తకోయష్టిభకాన్ పాదపాన్పుష్పశాలిన: | ఉద్వహన్ ఊరువేగేన జగామ విమలేఽంబరే || ౪౬ || ఊరువేగోద్ధతా వృక్షా ముహూర్తం కపిమన్వయు: | ప్రస్థితం దీర్ఘమధ్వానం స్వబంధుమివ బాంధవా: || ౪౭ || తదూరువేగోన్మథితా: సాలాశ్చాన్యే నగోత్తమా: | అనుజగ్ముర్హనూమంతం సైన్యా ఇవ మహీపతిం || ౪౮ || సుపుష్పితాగ్రైర్బహుభి: పాదపైరన్విత: కపి: | హనుమాన్ పర్వతాకారో బభూవ అద్భుత దర్శన: || ౪౯ || సారవంతోఽథ యే వృక్షా న్యమజ్జంల్లవణాంభసి | భయాదివ మహేంద్రస్య పర్వతా వరుణాలయే || ౫౦ || స నానాకుసుమై: కీర్ణ: కపి: సాంకురకోరకై: | శుశుభే మేఘసంకాశ: ఖద్యోతైరివ పర్వత: || ౫౧ || విముక్తాస్తస్య వేగేన ముక్త్వా పుష్పాణి తే ద్రుమా: | అవశీర్యంత సలిలే నివృత్తా: సుహృదో యథా || ౫౨ || లఘుత్వేనోపపన్నం తద్విచిత్రం సాగరేఽపతత్ | ద్రుమాణాం వివిధం పుష్పం కపి వాయుసమీరితం || ౫౩ || లిలిలి.bhజీrజీబితిలిeb.ఞనీm ఖజీణe ౩ తారాచితమివాకాశం ప్రబభౌ చ మహార్ణవ: | పుష్పౌఘేణానుబద్ధేన నానావర్ణేన వానర: || ౫౪ || బభౌ మేఘ ఇవోద్యన్వై విద్యుత్ గణవిభూషిత: | తస్య వేగసముద్భూతై: పుష్పై: తోయమదృశ్యత || ౫౫ || తారాభి: అభిరామ అభిరుదితాభిరివాంబరం | తస్యాంబరగతౌ బాహూ దదృశాతే ప్రసారితౌ || ౫౬ || పర్వతాగ్రాద్వినిష్క్రాంతౌ పంచాస్యావివ పన్నగౌ | పిబన్నివ బభౌ చాపి సోర్మిజాలం మహార్ణవం || ౫౭ || పిపాసురివ చాకాశం దదృశే స మహాకపి: || తస్య విద్యుత్ ప్రభాకారే వాయుమార్గ అనుసారిణ: || ౫౮|| నయనే విప్రకాశేతే పర్వతస్థావివానలౌ | పింగే పింగాక్షముఖ్యస్య బృహతీ పరిమండలే || ౫౯ || చక్షుషీ సంప్రకశేతే చంద్రసూర్యావివ స్థితౌ | ముఖం నాసికయా తస్య తామ్రయా తామ్రమాబభౌ || ౬౦|| సంధ్యయా సమభిస్పృష్టన్ యథా సూర్యస్య మండలం | లాంగలం చ సమావిద్ధం ప్లవమానస్య శోభతే || ౬౧ || అంబరే వాయుపుత్రస్య శక్రధ్వజ ఇవోచ్ఛ్రిత: | లాంగూలచక్రేణ మహాన్ శుక్లదంష్ట్రోఽనిలాత్మజ: || ౬౨ || వ్యరోచత మహాప్రాజ్ఞ: పరివేషీవ భాస్కర: | స్ఫిగ్దేశే నాభితామ్రేణ రరాజ స మహాకపి: || ౬౩ || మహతా దారితేనేవ గిరిర్గైరికధాతునా | తస్య వానరసింహస్య ప్లవమానస్య సాగరం || ౬౪ || కక్షాంతరగతో వాయుర్జీమూత ఇవ గర్జతి | ఖే యథా నిపతత్యుల్కా ఉత్తరాంతాద్విని:సృతా || ౬౫ || దృశ్యతే సానుబంధా చ తథా స కపికుంజర: | పతత్పతంగ సంకాశో వ్యాయత: శుశుభే కపి: || ౬౬ || ప్రవృద్ధ ఇవ మాతంగ: కక్ష్యయా బధ్యమానయా | ఉపరిష్టాత్ శరీరేణ ఛాయయా చావగాఢయా || ౬౭ || సాగరే మారుతావిష్టా నౌరివాసీత్తదా కపి: | యం యం దేశం సముద్రస్య జగామ స మహాకపి: || ౬౮|| స స తస్యాంగవేగేన సోన్మాద ఇవ లక్ష్యతే | సాగరస్యోర్మిజాలానామురసా శైలవర్ష్మణాం || ౬౯ || అభిఘ్నన్స్తు మహావేగ: పుప్లువే స మహాకపి: | కపివాతశ్చ బలవాన్ మేఘవాతశ్చ ని:సృత: || ౭౦ || సాగరం భీమనిర్ఘోషం కంపయామాసతుర్భృశం | వికర్షన్నూర్మిజాలాని బృహన్తి లవణాంభసి || ౭౧ || పుప్లువే కపిశార్దూలో వికిరన్నివ రోదసీ | మేరుమందరసంకాశానుద్ధతాం స మహార్ణవే || ౭౨ || అత్యక్రామం మహావేగ: తరంగాం గణయన్నివ | తస్య వేగసముద్ధూతం జలం సజలదం తదా || ౭౩ || అంబర్స్థం విబభ్రాజ శారదాభ్రమివాతతం | తిమినక్రఝషా: కూర్మా దృశ్యంతే వివృతాస్తదా || ౭౪ || వస్త్రాపకర్షణేనేవ శరీరాణి శరీరిణాం | ప్లవమానం సమీక్ష్యాథ భుజంగా: సాగరాలయా: || ౭౫ || వ్యోమ్ని తం కపిశార్దూలం సుపర్ణమితి మేనిరే | దశయోజనవిస్తీర్ణా త్రింశద్యోజనమాయతా || ౭౬ || ఛాయా వానరసింహస్య జలే చారుతరాభవత్ | శ్వేతాభ్రఘనరాజీవ వాయుపుత్రానుగామినీ || ౭౭ || తస్య సా శుశుభే ఛాయా వితతా లవణాంభసి | శుశుభే స మహాతేజా మహాకాయో మహాకపి: || ౭౮ || వాయుమార్గే నిరాలంబే పక్షవానివ పర్వత: | యేనాసౌ యాతి బలవాన్ వేగేన కపికుంజర: || ౭౯ || తేన మార్గేణ సహసా ద్రోణీకృత ఇవార్ణవ: | ఆపాతే పక్షిసంఘానాం పక్షిరాజ ఇవ వ్రజం || ౮౦ || హనుమాన్ మేఘజాలాని ప్రకర్షం మారుతో యథా | లిలిలి.bhజీrజీబితిలిeb.ఞనీm ఖజీణe ౪ ప్రవిశన్నభ్రజాలాని నిష్పతంచ పున: పున: || ౮౧ || ప్రచ్ఛన్నశ్చ ప్రకాశశ్చ చంద్రమా ఇవ లక్ష్యతే | పాండురారుణవర్ణాని నీలమాంజిష్ఠకాని చ || ౮౨ || కపినాకృశ్యమాణాని మహాభ్రాణి చకాశిరే | ప్లవమానం తు తం దృష్ట్వా ప్లవగం త్వరితం తదా || ౮౨|| వవృషు: పుష్పవర్షాణి దేవ గంధర్వ దానవా: | తతాప న హి తం సూర్య: ప్లవంతం వానరేశ్వరం || ౮౩ || సిషేవే చ తదా వాయూ రామకార్యార్థ సిద్ధయే | ఋషయ: తుష్టువుశ్చైనం ప్లవమానం విహాయసా || ౮౫|| జగుశ్చ దేవగంధర్వా: ప్రశంసంతో మహౌజసం | నాగాశ్చ తుష్టువుర్యక్షా రక్షాంసి విబుధా: ఖగా: || ౮౬ || ప్రేక్ష్యాకాశే కపివరం సహసా విగతక్లమం | తస్మిన్ ప్లవగ శార్దూలే ప్లవమానే హనూమతి || ౮౭ || ఇక్ష్వాకుకులమానార్థీ చింతయామాస సాగర: | సాహాయ్యం వానరేంద్రస్య యది నాహం హనూమత: ||౮౮ || కరిష్యామి భవిష్యామి సర్వవాచ్యో వివక్షతాం | అహం ఇక్ష్వాకునాథేన సగరేణ వివర్ధిత: || ౮౯ || ఇక్ష్వాకు సచివశ్చాయం నావసీదితుం అర్హతి | తథా మయా విధాతవ్యం విశ్రమేత యథా కపి: || ౯౦ || శేషం చ మయి విశ్రాంత: సుఖేనాతిపతిష్యతి | ఇతి కృత్వా మతిం సాధ్వీం సముద్రశ్ ఛన్నమంభసి || ౯౧|| హిరణ్యనాభం మైనాకమువాచ గిరిసత్తమం | త్వమిహాసురసంఘానాం పాతాలతల వాసినాం || ౯౨ || దేవరాజ్ఞా గిరిశ్రేష్ఠ పరిఘ: సన్నివేశిత: | త్వమేషాం జ్ఞాతవీర్యాణాం పునరేవ ఉత్పతిష్యతాం || ౯౩ || పాతాళస్య అప్రమేయస్య ద్వారమావృత్య తిష్ఠసి | తిర్యగూర్ధ్వమధశ్చైవ శక్తిస్తే శైలవర్ధితుం || ౯౪ || తస్మాత్ సంచోదయామి త్వాముత్తిష్ఠ నగసత్తమ | స ఏవ కపిశార్దూల: త్వాం ఉపర్యేతి వీర్యవాన్ || ౯౫ || హనూమాన్ రామకార్యార్థం భీమకర్మా ఖమాప్లుత: | అస్య సాహ్యం మయా కార్యం ఇక్ష్వాకు కులవర్తిన: || ౯౬ || శ్రమం చ ప్లవగేంద్రస్య సమీక్ష్యోత్థాతుం అర్హసి | హిరణ్యనాభో మైనాకో నిశమ్య లవణాంభస: || ౯౭ || ఉత్పపాత జలాత్తూర్ణం మహాద్రుమలతాయుత: | స సాగరజలం భిత్త్వా వభూవాత్యుత్థిత: తదా || ౯౮ || యథా జలధరం భిత్త్వా దీప్తరశ్మి: దివాకర: | స మహాత్మా ముహూర్తేన సర్వత: సలిలావృత: || ౯౯ || దృశయామాస శృంగాణి సాగరేణ నియోజిత: | శాతకుంభమయై: శృంగై: సకిన్నర మహోరగై: || ౧౦౦ || ఆదిత్య ఉదయ సంకాశైరాలిఖద్భిరివాంబరం | తప్తజాంబూనదై: శృంగా: పర్వతస్య సముత్థితై: || ౧౦౧ || ఆకాశం శస్త్ర సంకాశం అభవత్ కాంచనప్రభం | జాతరూపమయై: శృంగై: భ్రాజమానై: స్వయం ప్రభై: ||౧౦౨ || ఆదిత్యశతసంకాశ: సోఽభవద్గిరిసత్తమ: | తముత్థితమసంగేన హనూమానగ్రత: స్థితం || ౧౦౩ || మధ్యే లవణతోయస్య విఘ్నోఽయమితి నిశ్చిత: | స తముచ్ఛ్రితమత్యర్థం మహావేగో మహాకపి: || ౧౦౪ || ఉరసా పాతయామాస జీమూతమివ మారుత: | స తథా పాతితస్తేన కపినా పర్వతోత్తమ: || ౧౦౫ || బుద్ధ్వా తస్య కపేర్వేగన్ జహర్ష చ ననంద చ | తమాకాశగతం వీరమాకాశే సముపస్థిత: || ౧౦౬ || ప్రీతో హృష్టమనా వాక్యమబ్రవీత్పర్వత: కపిం | మానుషం ధారయన్రూపమాత్మన: శిఖరే స్థిత: || ౧౦౭ || దుష్కరం కృతవాన్కర్మ త్వమిదం వానరోత్తమ | లిలిలి.bhజీrజీబితిలిeb.ఞనీm ఖజీణe ౫ నిపత్య మమ శృంగేషు విశ్రమస్వ యథాసుఖం || ౧౦౮ || రాఘావస్య కులే జాతైరుదధి: పరివర్ధిత: | స త్వాం రామహితే యుక్తం ప్రత్యర్చయతి సాగర: || ౧౦౯|| కృతే చ ప్రతికర్తవ్యమేష ధర్మ: సనాతన: | సోఽయం తత్ప్రతికారార్థీ త్వత్త: సంమానమర్హతి || ౧౧౦ || త్వం నిమిత్తం అనేనాహం బహుమానాత్ ప్రచోదిత: | యోజనానాం శతం చాపి కపిరేష సమాప్లుత: || ౧౧౧ || తవ సానుషు విశ్రాంత: శేషం ప్రక్రమతాం ఇతి | తిష్ఠ త్వం హరిశార్దూల మయి విశ్రమ్య గమ్యతాం || ౧౧౨|| తదిదం వత్స్వాదు కందమూలఫలం బహు | తదాస్వాద్య హరిశ్రేష్ఠ విశ్రాంతో అనుగమిష్యసి || ౧౧౩ || అస్మాకమపి సంబంధ: కపిముఖ్య: త్వయాస్తి వై | ప్రఖ్యత: త్రిషు లోకేషు మహాగుణ పరిగ్రహ: || ౧౧౪ || వేగవంత: ప్లవంతో యే ప్లవగా మారుతాత్మజ | తేషాం ముఖ్యతమం మన్యే త్వామహం కపికుంజర || ౧౧౫ || అతిథి: కిల పూజార్హ: ప్రాకృతోఽపి విజానతా | ధర్మం జిజ్ఞాసమానేన కిం పునర్యాదృశో మహాన్ || ౧౧౬ || త్వం హి దేవవరిష్ఠస్య మారుతస్య మహాత్మన: | పుత్ర: తస్యైవ వేగేన సదృశ: కపికుంజర || ౧౧౭ || పూజితే త్వయి ధర్మజ్ఞ పూజాం ప్రాప్నోతి మారుత: | తస్మాత్త్వం పూజనీయో మే శృణు చాప్యత్ర కారణం || ౧౧౮|| పూర్వం కృతయుగే తాత పర్వతా: పక్షిణోఽభవన్ | తేఽపి జగ్ముర్దిశ: సర్వా గరుడ అనిలవేగిన: || ౧౧౯ || తతస్తేషు ప్రయాతేషు దేవసంఘా: సహర్షిభి: | భూతాని చ భయం జగ్ముస్తేషాం పతనశంకయా || ౧౨౦ || తత: క్రుద్ధ: సహస్రాక్ష: పర్వతానాం శతక్రతు: | పక్షాంశ్చిచ్ఛేద వజ్రేణ తత్ర తత్ర సహస్రశ: || ౧౨౧ || స మాముపగత: క్రుద్ధో వజ్రముద్యమ్య దేవరాట్ | తతోఽహం సహసా క్షిప్త: శ్వసనేన మహాత్మనా || ౧౨౨ || అస్మిన్ లవణతోయే చ ప్రక్షిప్త: ప్లవగోత్తమ | గుప్తపక్ష: సమగ్రశ్చ తవ పిత్రాభిరక్షిత: || ౧౨౩ || తతోఽహం మానయామి త్వాం మాన్యో హి మమ మారుత:| త్వయా మే హ్యేష సంబంధ: కపిముఖ్య మహాగుణ: || ౧౨౪|| అస్మిన్ ఏవంగతే కార్యే సాగరస్య మమైవ చ | ప్రీతిం ప్రీతమనా కర్తుం త్వమర్హసి మహాకపే || ౧౨౫ || శ్రమం మోక్షయ పూజాం చ గృహాణ కపిసత్తమ | ప్రీతిం చ బహుమన్యస్వ ప్రీతోఽస్మి తవ దర్శనాత్ || ౧౨౬ || ఏవముక్త: కపిశ్రేష్ఠస్తం నగోత్తమమబ్రవీత్ | ప్రీతోఽస్మి కృతమాతిథ్యం మన్యురేషోఽపనీయతాం || ౧౨౭|| త్వరతే కార్యకాలో మే అహశ్చాప్యతివర్తతే | ప్రతిజ్ఞా చ మయా దత్తా న స్థాతవ్యమిహాంతరా || ౧౨౮ || ఇత్యుక్త్వా పాణినా శైలమాలభ్య హరి: | జగామాకాశమావిశ్య వీర్యవాన్ ప్రహసన్నివ || ౧౨౯ || స పర్వతసముద్రాభ్యాం బహుమానాదవేక్షిత: | పూజితశ్చోప పన్నాభిరాశీర్భి: అనిలాత్మజ: || ౧౩౦ || అథోర్ధ్వం దూరముత్పత్య హిత్వా శైలమహార్ణవౌ | పితు: పంథానమాస్థాయ జగామ విమలేఽంబరే || ౧౩౧ || భూయశ్చోర్ధ్వగతిం ప్రాప్య గిరిం తమవలోకయన్ | వాయుసూను: నిరాలంబే జగామ విమలేఽంబరే || ౧౩౨ || తద్ద్వితీయం హనుమతో దృష్ట్వా కర్మ సుదుష్కరం | ప్రశశంసు: సురా: సర్వే సిద్ధాశ్చ పరమర్షయ: || ౧౩౩ || దేవతాశ్చాభవన్ హృష్టా: తత్రస్థాస్తస్య కర్మణా | కాంచనస్య సునాభస్య సహస్రాక్షశ్చ వాసవ: || ౧౩౪ || లిలిలి.bhజీrజీబితిలిeb.ఞనీm ఖజీణe ౬ ఉవాచ వచనం ధీమాన్ పరితోషాత్ సగద్గదం | సునాభం పర్వతశ్రేష్ఠం స్వయమేవ శచీపతి: || ౧౩౫ || హిరణ్యనాభ శైలేంద్ర పరితుష్టోఽస్మి తే భృశం | అభయం తే ప్రయచ్ఛామి తిష్ఠ సౌమ్య యథాసుఖం || ౧౩౬|| సాహ్యం కృతం తే సుమహద్విక్రాంతస్య హనూమత: | క్రమతో యోజనశతం నిర్భయస్య భయే సతి || ౧౩౭ || రామస్యైష హి దౌత్యేన యాతి దాశరథేర్హరి: | సత్క్రియాం కుర్వతా శక్యా తోషితోఽస్మి దృఢం త్వయా ||౧౩౮ || తత: ప్రహర్షమలభద్ విపులం పర్వతోత్తమ: | దేవతానాం పతిం దృష్ట్వా పరితుష్టం శతక్రతుం || ౧౩౯ || స వై దత్తవర: శైలో బభూవావస్థితస్తదా | హనూమాన్శ్చ ముహూర్తేన వ్యతిచక్రామ సాగరం || ౧౪౦|| తతో దేవా: సగంధర్వా: సిద్ధాశ్చ పరమర్షయ: | అబ్రువన్ సూర్యసంకాశాం సురసాం నాగమాతరం || ౧౪౧ || అయం వాతాత్మజ: శ్రీమాన్ప్లవతే సాగరోపరి | హనూమాన్నామ తస్య త్వం ముహూర్తం విఘ్నమాచర ||౧౪౨ || రాక్షసం రూపమాస్థాయ సుఘోరం పర్వతోపమం | దంష్ట్రాకరాలం పింగాక్షం వక్త్రం కృత్వా నభ:స్పృశం || ౧౪౩|| బలం ఇచ్ఛామహే జ్ఞాతుం భూయశ్చాస్య పరాక్రమం | త్వాం విజేష్యత్యుపాయేన విషదం వా గమిష్యతి || ౧౪౪ || ఏవముక్తా తు సా దేవీ దైవతైరభిసత్కృతా | సముద్రమధ్యే సురసా బిభ్రతీ రాక్షసం వపు: || ౧౪౫ || వికృతం చ విరూపం చ సర్వస్య చ భయావహం | ప్లవమానం హనూమన్ తమావృత్యేదం ఉవాచ హ || ౧౪౬|| మమ భక్ష: ప్రదిష్ట: త్వమీశ్వరై: వానరర్షభ | అహం త్వాం భక్షయిష్యామి ప్రవిశేదం మమాననం || ౧౪౭ || ఏవముక్త: సురసయా ప్రాంజలి: వానరర్షభ: | ప్రహృష్టవదన: శ్రీమానిదం వచనమబ్రవీత్ || ౧౪౮ || రామో దాశరథిర్నామ ప్రవిష్టో దండకావనం | లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా వైదేహ్యా చాపి భార్యయా || ౧౪౯ || అన్య కార్యవిషక్తస్య బద్ధవైరస్య రాక్షసై: | తస్య సీతా హృతా భార్యా రావణేన యశస్వినీ || ౧౫౦ || తస్యా: సకాశం దూతోఽహం గమిష్యే రామశాసనాత్ | కర్తుమర్హసి రామస్య సాహ్యన్ విషయవాసిని || ౧౫౧ || అథవా మైథిలీం దృష్ట్వా రామం చాక్లిష్టకారిణం | ఆగమిష్యామి తే వక్త్రం సత్యం ప్రతిశృణోమి తే || ౧౫౨ || ఏవముక్తా హనుమతా సురసా కామరూపిణీ | తం ప్రయాంతం సముద్వీక్ష్య సురసా వాక్యమబ్రవీత్ || ౧౫౩|| బలం జిజ్ఞాసమానా వై నాగమాతా హనూమత: | హనూమాన్నాతివర్తేన్మాం కశ్చిదేష వరో మమ || ౧౫౪ || ప్రవిశ్య వదనం మేఽద్య గంతవ్యం వానరోత్తమ | వర ఏష పురా దత్తో మమ ధాత్రేతి సత్వరా || ౧౫౫ || వ్యాదాయ విపులం వక్త్రం స్థితా సా మారుతే: పుర: | ఏవముక్త: సురసయా క్రుద్ధో వానరపుంగవ: || ౧౫౬ || అబ్రవీత్కురు వై వక్త్రం యేన మాం విషహిష్యసే | ఇత్యుక్తా సురసాం క్రుద్ధో దశయోజనమాయతాం || ౧౫౭ || దశయోజన విస్తారో వభూవ హనూమాంస్తదా | తం దృష్ట్వా మేఘసంకాశం దశయోజనమాయతం || ౧౫౮|| చకార సురసా చాస్యం వింశద్యోజనమాయతం | తత: పరం హనూమాంస్తు త్రింశద్యోజనమాయత: || ౧౫౯ || చకార సురసా వక్త్రం చత్వారింశత్తథోచ్ఛ్రితం | బభూవ హనుమాన్వీర: పంచాశద్యోజనోచ్ఛ్రిత: || ౧౬౦ || లిలిలి.bhజీrజీబితిలిeb.ఞనీm ఖజీణe ౭ చకార సురసా వక్త్రం షష్టియోజనమాయతం | తథైవ హనుమాన్వీర: సప్తతీ యోజనోచ్ఛ్రిత: || ౧౬౧ || చకార సురసా వక్త్రమశీతీ యోజనాయతం | హనూమానచల ప్రఖ్యో నవతీ యోజనోచ్ఛ్రిత: || ౧౬౨ || చకార సురసా వక్త్రం శతయోజనమాయతం | తద్దృష్ట్వా వ్యాదితం చాస్యం వాయుపుత్ర: సుబుద్ధిమాన్ ||౧౬౩ || దీర్ఘజివ్హం సురసయా సుఘోరం నరకోపమం | స సంక్షిప్యాత్మన: కాయం జీమూత ఇవ మారుతి: || ౧౬౪ || తన్ముహూర్తే హనూమాన్ వబూవాంగుష్ఠ మాత్రక: | సోఽభిపత్యాశు తద్వక్త్రం నిష్పత్య చ మహాబల: || ౧౬౫ || అంతరిక్షే స్థిత: శ్రీమాన్ ప్రహసన్నిదం అబ్రవీత్ | ప్రవిష్టోఽస్మి హి తే వక్త్రం దాక్షాయణి నమోస్తు తే || ౧౬౬|| గమిష్యే యత్ర వైదేహీ సత్యశ్చాస్తు వరస్తవ | తం దృష్ట్వా వదనాన్ముక్తం చంద్రం రాహుముఖాదివ ||౧౬౭ || అబ్రవీత్సురసా దేవీ స్వేన రూపేణ వానరం | అర్థసిద్ధ్యై హరిశ్రేష్ఠ గచ్ఛ సౌమ్య: యథాసుఖం || ౧౬౮ || సమానయ త్వం వైదేహీం రాఘవేణ మహాత్మనా | తత్తృతీయం హనుమతో దృష్ట్వా కర్మ సుదుప్కరం || ౧౬౯|| సాధు సాధ్వితి భూతాని ప్రశశంసుస్తదా హరిం | స సాగరమనాధృష్యమభ్యేత్య వరుణాలయం || ౧౭౦ || జగమాకాశమావిశ్య వేగేన గరుడోపమ: | సేవితే వారిధారాభి: పన్నగైశ్చ నిపేవితె || ౧౭౧ || చరితే కైశికాచార్యై: ఐరావత నిషేవితే | సింహ కుంజర శార్దూల పతగోరగ వాహనై: || ౧౭౨ || విమానై: సంపతద్భిశ్చ విమలై: సమలంకృతే | వజ్రాశని సమాగాతై: పావకై రూపశోభితే || ౧౭౩ || కృతపుణ్యైర్మహాభాగై: స్వర్గజిద్భిరలంకృతే | వహతా హవ్యమత్యర్థం సేవితే చిత్రభానునా || ౧౭౪ || గ్రహ నక్షత్ర చంద్రార్క తారాగణ విభూషితే | మహర్షిగణ గంధర్వ నాగ యక్ష సమాకులే || ౧౭౫ || వివిక్తే విమలే విశ్వే విశ్వావసునిషేవితే | దేవరాజ గజాక్రాంతే చంద్రసూర్యపథే శివే || ౧౭౬ || వితానే జీవలోకస్య వితతే బ్రహ్మనిర్మితే | బహుష: సేవితే వీరై: విద్యాధర గణైర్వరై: || ౧౭౭ || జగామ వాయుమార్గే తు గరుత్మానివ మారుతి: | హనూమాన్ మేఘజాలాని ప్రకర్షన్ మారుతో యథా || ౧౭౮|| కాలాగురు సవర్ణాని రక్తపీతసితాని చ | కపినాఽఽకృష్యమాణాని మహాభ్రాణి చకాశిరే || ౧౭౯ || ప్రవిశన్నభ్రజాలాని నిష్పతంచ పున: పున: | ప్రావృపీందురివాభాతి నిష్పతన్ప్రవిశంస్తదా || ౧౮౦ || ప్రదృష్యమాన: సర్వత్ర హనుమాన్మారుతామజ: | భేజేఽంబరం నిరాలంబం లంబపక్ష ఇవాద్రిరాట్ || ౧౮౧ || ప్లవమానం తు తం దృష్ట్వా సింహికా నామ రాక్షసీ | మనసా చింతయామాస ప్రవృద్ధా కామరూపిణీ || ౧౮౨ || అద్య దీర్ఘస్య కాలస్య భవిష్యామ్యహామాశితా | ఇదం హి మే మహత్సత్త్వం చిరస్య వశమాగతం || ౧౮౩ || ఇతి సంచింత్య మనసా ఛాయామస్య సమాక్షిపత్ | ఛాయాయాం గౄహ్యమాణాయాం చింతయామాస వానర:|| ౧౮౪ || సమాక్షిప్తోఽస్మి తరసా పనూకౄతపరాక్రమ: | ప్రతిలోమేన వాతేన మహానౌరివ సాగరే || ౧౮౫ || తిర్యగూర్ధ్వమధశ్చైవ వీక్షిమాణస్తత: కపి: | దదర్శ స మహత్సత్త్వముత్థితం లవణాంభసి || ౧౮౬ || తాం దృష్ట్వా చింతయామాస మారుతిర్వికృతాననం | కపిరాజ్ఞా యదాఖ్యాతం సత్త్వమద్భుతదర్శనం || ౧౮౭ || లిలిలి.bhజీrజీబితిలిeb.ఞనీm ఖజీణe ౮ ఛాయాగ్రాహి మహావీర్యం తదిదం నాత్ర సంశయ: | స తాం బుద్ధ్వార్థతత్త్వేన సింహికాం మతిమాన్కపి: || ౧౮౮|| వ్యవర్ధత మహాకాయ: ప్రావపీవ వలాహక: | తస్య సా కాయముద్వీక్ష్య వర్ధమానం మహాకపే: || ౧౮౯ || వక్త్రం ప్రసారయామాస పాతాళాంతరసన్నిభం | ఘనరాజీవ గర్జంతీ వానరం సంభిద్రవత్ || ౧౯౦ || స దదర్శ తతస్తస్యా వివృతం సుమహన్ముఖం | కాయమాత్రం చ మేధావీ మర్మాణి చ మహాకపి: || ౧౯౧ || స తస్యా వివృతే వక్త్రే వజ్రసంహనన: కపి: | సంక్షిప్య ముహురాత్మానం నిష్పపాత మహాబల: || ౧౯౨ || ఆస్యే తస్యా నిమజ్జంతం దదృశు: సిద్ధచారణా: | గ్రస్యమానం యథా చంద్రం పూర్ణం పర్వణి రాహుణా ||౧౯౩ || తతస్తస్యా నఖైస్తీక్ష్ణై: మర్మాణ్యుత్కృత్య వానర: | ఉత్పపాతాథ వేగేన మన: సంపాతవిక్రమ: || ౧౯౪ || తాం తు దృష్ట్వా చ ధఋత్యా చ దాక్షిణ్యేన నిపాత్య చ | స కపిప్రవరో వేగాద్వవృధే పునరాత్మవాన్ || ౧౯౫ || హృతహృత్సా హనుమతా పపాత విధురాంభసి | తాం హతాం వానరేణాశు పతితాం వీక్ష్య సింహికాం || ౧౯౬ || భూతాన్యాకాశచారీణీ తమూచు: ప్లవగర్పభం | భీమమద్య కృతం కర్మ మహత్సత్త్వం త్వయా హతం ||౧౯౭ || సాధయార్థమభిప్రేతమరిష్టం గచ్ఛ మారుతే | యస్య త్వేతాని చత్వారి వానరేంద్ర యథా తవ ||౧౯౮ || ధృతిర్దృష్టిర్మతిర్దాక్ష్యం స కర్మసు న సీదతి | స తై: సంభావిత: పూజ్య: ప్రతిపన్నప్రయోజన: || ౧౯౯ || జగామాకాశమావిశ్య పన్నగాశనవత్కపి: | ప్రాప్తభూయిశ్ఠపారస్తు సర్వత: ప్రతిలోకయన్ || ౨౦౦ || యోజనానాం శతస్యాంతే వనరాజిం దదర్శ స: | దదర్శ చ పతన్నేవ వివిధద్రుమభూశితం || ౨౦౧ || ద్వీపం శాఖామృగశ్రేష్ఠో మలయోపవనాని చ | సాగరం సాగరానూపం సాగరానూపజాం ద్రుమాన్ || ౨౦౨|| సాగరస్య చ పత్నీనాం ముఖాన్యపి విలోకయన్ | స మహామేఘసంకాశం సమీక్ష్యాత్మానం ఆత్మవాన్ || ౨౦౩ || నిరుంధంతమివాకాశం చకార మతిమాన్ మతిం | కాయవృద్ధిం ప్రవేగం చ మమ దృష్ట్వవ రాక్షసా: || ౨౦౪ || మయి కౌతూహలం కుర్యురితి మేనే మహాకపి: | తత: శరీరం సంక్షిప్య తన్మహీధర సన్నిభం || ౨౦౫ || పున: ప్రకృతిమాపేదే వీతమోహ ఇవాత్మవాన్ | తద్రూపమతిసంక్షిప్య హనుమాన్ ప్రకృతౌ స్థిత: | త్రీన్ క్రమానివ విక్రమ్య బలివీర్యహరో హరి: || ౨౦౬ || స చారు నానావిధ రూపధారీ | పరం సమాసాద్య సముద్రతీరం | పరైరశక్య: ప్రతిపన్నరూప: | సమీక్షితాత్మా సమవేక్షితార్థ: || ౨౦౭ || తత: స లంబస్య గిరే: సమృద్ధే విచిత్రకూటే నిపపాత కూటే | సకేతకోద్దాలకనారికేళే మహాద్రికూటప్రతిమో మహాత్మా || ౨౦౮ || తతస్తు సంప్రాప్య సముద్రతీరం సమీక్ష్య లంకాం గిరిరాజమూర్ధ్ని | కపిస్తు తస్మిన్నిపపాత పర్వతే విధూయ రూపం వ్యథయన్మృగద్విజాన్ || ౨౦౯ || స సాగరం దానవపన్నగాయుతం బలేన విక్రమ్య మహోర్మిమాలినం | నిపత్య తీరే చ మహోదధేస్తదా | దదర్శ లంకామమరావతీమివ || ౨౧౦ || || ఇతి ప్రథమ: సర్గ: ||
స సాగరం అనాధృష్యం అతిక్రమ్య మహాబల: |
త్రికూటశిఖరే లంకాం స్థితాం స్వస్థో దదర్శ హ || ౧ ||

తత: పాదపముక్తేన పుష్పవర్షేణ వీర్యవాన్ |
అభివృష్ట: స్థితస్తత్ర బభౌ పుష్పమయో యథా || ౨ ||

యోజనానాం శతం శ్రీమాన్స్తీర్త్వాప్య ఉత్తమవిక్రమ: |
అనిశ్వసన్ కపిస్తత్ర న గ్లానిం అధిగచ్ఛతి || ౩ ||

శతాన్యహం యోజనానాం క్రమేయం సుబహూన్యపి |
కిం పున: సాగరస్యాంతంసంఖ్యాతం శతయోజనం || ౪ ||

స తు వీర్యవతాం శ్రేష్ఠ: ప్లవతామపి చోత్తమ: |
జగామ వేగవాం లంకాం లంఘయిత్వా మహోదధిం || ౫ ||

శాద్వలాని చ నీలాని గంధవంతి వనాని చ |
గండవంతి చ మధ్యేన జగామ నగవంతి చ || ౬ ||

శైలాంశ్చ తరుసంచన్నాన్వనరాజీశ్చ పుష్పితా: |
అభిచక్రామ తేజస్వీ హనుమాన్ప్లవగర్షభ: || ౭ ||

స తస్మిన్నచలే తిష్ఠన్వనాన్యుపవనాని చ |
స నగాగ్రే చ తాం లంకాం దదర్శ పవనాత్మజ: || ౮ ||

సరలాంకర్ణికారాంశ్చ ఖర్జూరాంశ్చ సుపుష్పితాన్ |
ప్రియాలాన్ముచులిందాంశ్చ కుటజాంకేతకానపి || ౯ ||

ప్రియంగూన్ గంధపూర్ణాంశ్చ నీపాన్సప్తచ్ఛదాంస్తథా |
అసనాంకోవిదారాంశ్చ కరవీరాంశ్చ పుష్పితాన్ || ౧౦ ||

పుష్పభారనిబద్ధాంశ్చ తథా ముకులితానపి |
పాదపాన్ విహగాకీర్ణాన్ పవనాధూత మస్తకాన్ || ౧౧ ||

హంసకారండవాకీర్ణా వాపీ: పద్మోత్పలాయుతా: |
ఆక్రీడాన్ వివిధాన్ రమ్యాన్ వివిధాంశ్చ జలాశయాన్ || ౧౨ ||

సంతతాన్ వివిధైర్వృక్షై: సర్వర్తుఫలపుష్పితై: |
ఉద్యానాని చ రమ్యాణి దదర్శ కపికుంజర: || ౧౩ ||

సమాసాద్య చ లక్ష్మీవాం లంకాం రావణపాలితాం |
పరిఖాభి: సపద్మాభి: సోత్పల అభిరలంకృతాం || ౧౪ ||

సీతాపహరణార్థేన రావణేన సురక్షితాం |
సమంతాద్విచరద్భిశ్చ రాక్షసైరుగ్రధన్విభి: || ౧౫ ||

కాంచనేనావృతాం రమ్యాం ప్రాకారేణ మహాపురీం |
గృహైశ్చ గ్రహసంకాశై: శారదాంబుదసన్నిభై: || ౧౬ ||

పాండురాభి: ప్రతోళీభిరుచ్చాభిరభిసంవృతాం |
అట్టాలకశతాకీర్ణాం పతాకాధ్వజమాలినీం || ౧౭ ||

తోరణై: కాంచనై: దివ్యై: లతాపంక్తి విచిత్రితై: |
దదర్శ హనుమాన్ లంకాం దివి దేవపురీం ఇవ || ౧౮ ||

గిరిమూర్ధ్ని స్థితాం లంకాం పాండురైర్భవనై: శుభై: |
దదర్శ స కపి: శ్రీమాన్ పురమాకాశగం యథా || ౧౯ ||

పాలితాం రాక్షసేంద్రేణ నిర్మితాం విశ్వకర్మణా |
ప్లవమానామివ ఆకాశే దదర్శ హనుమాన్పురీం || ౨౦ ||

వప్రప్రాకారజఘనాం విపులాంబునవాంబరాం |
శతఘ్నీశూలకేశాంతాం అట్టాలకవతంసకాం || ౨౧ ||

మన్సేవ కృతాం లంకాం నిర్మితాం విశ్వకర్మణా |
ద్వారముత్తరమాసాద్య చింతయామాస వానర: || ౨౨ ||

కైలాసశిఖర ప్రఖ్యామాలిఖ్సంతీం ఇవాంబరం |
ధ్రియమానాం ఇవాకాశం ఉచ్ఛ్రితై: భవనోత్తమై: || ౨౩ ||

సంపూర్ణాం రాక్షసై: ఘోరై: నాగైర్భోగవతీం ఇవ |
అచింత్యాం సుకృతాం స్పష్టాం కుబేరాధ్యుషితాం పురా || ౨౪ ||

దంష్ట్రిభిర్బహుభి: శూరై: శూలపట్టిశపాణిభి: |
రక్షితాం రాక్షసై: ఘోరై: గుహామాశీవిషైరివ || ౨౫ ||

తస్యాశ్చ మహతీం గుప్తిం సాగరం చ నిరీక్ష్య స: |
రావణం చ రిపుం ఘోరం చింతయామాస వానర: || ౨౬ ||

ఆగత్యాపీహ హరయో భవిష్యంతి నిరర్థకా: |
న హి యుద్ధేన వై లంకా శక్యా జేతుం సురైరపి || ౨౭ ||

ఇమాం తు విషమాం దుర్గాం లంకాం రావణపాలితాం |
లిలిలి.bhజీrజీబితిలిeb.ఞనీm ఖజీణe ౧౦
ప్రాప్యాపి స మహాబాహు: కిం కరిష్యతి రాఘవ: || ౨౮ ||

అవకాశో న సాన్త్వస్య రాక్షసేష్వభిగమ్యతె |
న దానస్య న భేదస్య నైవ యుద్ధస్య దృశ్యతే || ౨౯ ||

చతుర్ణామేవ హి గతిర్వానరాణాం మహాత్మనాం |
వాలిపుత్రస్య నీలస్య మమ రాజ్ఞశ్చ ధీమత: || ౩౦ ||

యావజ్జానామి వైదేహీం యది జీవతి వా న వా |
తత్రైవ చింతయిష్యామి దృష్ట్వా తాం జనకాత్మజాం || ౩౧ ||

తత: స చింతయామాస ముహూర్తం కపికుంజర: |
గిరిశృంగే స్థిత: తస్మిన్ రామస్యాభ్యుదయే రత: || ౩౨ ||

అనేన రూపేణ మయా న శక్యా రక్షసాం పురీ |
ప్రవేష్టుం రాక్షసైర్గుప్తా క్రూరై: బలసమన్వితై: || ౩౩ ||

ఉగ్రౌజసో మహావీర్యో బలవంతశ్చ రాక్షసా: |
వంచనీయా మయా సర్వే జానకీం పరిమార్గితా || ౩౪ ||

లక్ష్యాలక్ష్యేణ రూపేణ రాత్రౌ లంకా పురీ మయా |
ప్రవేష్టుం ప్రాప్తకాలం మే కృత్యం సాధయితుం మహత్ ||
౩౫ ||
తాం పురీం తాదృశీం దృష్ట్వా దురాధర్షాం సురాసురై: |
హనూమాన్ చింతయామాస విని:శ్వస్య ముహుర్ముహు: ||
౩౬ ||
కేనోపాయేన పశ్యేయం మైథిలీం జనకాత్మజాం |
అదృష్టో రాక్షసేంద్రేణ రావణేన దురాత్మనా || ౩౭ ||

న వినశ్యేత్కథం కార్యం రామస్య విదితాత్మన: |
ఏకామేకశ్చ పశ్యేయం రహితే జనకాత్మజాం || ౩౮ ||

భూతాశ్చార్థో విపద్యంతే దేశకాలవిరోధితా: |
విక్లవం దూతమాసాద్య తమ: సూర్యోదయే యథా || ౩౯ ||

అర్థానర్థాంతరే బుద్ధిర్నిశ్చితాపి న శోభతే |
ఘాతయంతి హి కార్యాణి దూతా: పండితమానిన: || ౪౦ ||

న వినశ్యేత్కథం కార్యం వైక్లవ్యం న కథం భవేత్ |
లంఘనం చ సముద్రస్య కథం ను న వృథా భవేత్ || ౪౧ ||

మయి దృష్టే తు రక్షోభీ రామస్య విదితాత్మన: |
భవేత్ వ్యర్థమిదం కార్యం రావణానర్థం ఇచ్ఛత: || ౪౨ ||

న హి శక్యం క్వ చిత్స్థాతుం అవిజ్ఞాతేన రాక్షసై: |
అపి రాక్షసరూపేణ కిముతాన్యేన కేన చిత్ || ౪౩ ||

వాయురప్యత్ర నాజ్ఞాతశ్ చరేదితి మతిర్మమ |
న హ్యస్త్యవిదితం కిం చిద్రాక్షసానాం బలీయసాం || ౪౪ ||

ఇహాహం యది తిష్ఠామి స్వేన రూపేణ సంవృత: |
వినాశం ఉపయాస్యామి భర్తురర్థశ్చ హీయతే || ౪౫ ||

తదహం స్వేన రూపేణ రజన్యాం హ్రస్వతాం గత: |
లంకాం అభిపతిష్యామి రాఘవస్యార్థ సిద్ధయే || ౪౬ ||

రావణస్య పురీం రాత్రౌ ప్రవిశ్య సుదురాసదామ్ | |
విచిన్వన్భవనం సర్వం ద్రక్ష్యామి జనకాత్మజాం || ౪౭ ||

ఇతి సంచింత్య హనుమాన్ సూర్యస్యాస్తమయం కపి: |
ఆచకాంక్షే తదా వీరా వైదేహ్యా దర్శనోత్సుక: || ౪౮ ||

సూర్యే చాస్తం గతే రాత్రౌ దేహం సంక్షిప్య మారుతి: |
వృషదంశకమాత్ర: సం బభూవాద్భుతదర్శన: || ౪౯ ||

ప్రదోషకాలే హనుమాన్ స్తూర్ణముత్పత్య వీర్యవాన్ |
ప్రవివేశ పురీం రమ్యాం సువిభక్తమహాపథం || ౫౦ ||

ప్రాసాదమాలావితతాం స్తంభై: కాంచనరాజతై: |
శాతకుంభమయై: జాలైర్గంధర్వనగరోపమాం || ౫౧ ||
సప్తభౌమాష్టభౌమైశ్చ స దదర్శ మహాపురీం |
తలై: స్ఫాటికసంపూర్ణై: కార్తస్వరవిభూషితై: || ౫౨ ||
వైడూర్యమణిచిత్రైశ్చ ముక్తాజాలవిభూషితై: |
తలై: శుశుభిరే తాని భవనాన్యత్ర రక్షసాం || ౫౩ ||
కాంచనాని చ చిత్రాణి తోరణాని చ రక్షసాం |
లంకాం ఉద్ద్యోతయామాసు: సర్వత: సమలంకృతాం || ౫౪
||
అచింత్యాం అద్భుతాకారాం దృష్ట్వా లంకాం మహాకపి: |
ఆసీద్విషణ్ణో హృష్టశ్చ వైదేహ్యా దర్శనోత్సుక: || ౫౫ ||

లిలిలి.bhజీrజీబితిలిeb.ఞనీm ఖజీణe ౧౧
స పాండురోద్విద్ధవిమానమాలినీం
మహార్హజాంబూనదజాలతోరణాం |
యశస్వినాం రావణబాహుపాలితాం
క్షపాచరైర్భీమబలై: సమావృతాం || ౫౬ ||

చంద్రోఽపి సాచివ్యమివాస్య కుర్వం తారాగణైర్మధ్యగతో విరాజన్ |
జ్యోత్స్నావితానేన వితత్య లోకం ఉత్తిష్ఠతే నైకసహస్రరశ్మి: || ౫౭ ||

శంఖప్రభం క్షీరమృణాలవర్ణం
ఉద్గచ్ఛమానం వ్యవభాసమానం |
దదర్శ చంద్రం స హరిప్రవీర:
పోప్లూయమానం సరసీవ హంసం || ౫౮ ||

|| ఇతి ద్వితీయ: సర్గ: ||