श्री हरि:
वीताखिल विषयेच्छं जातानन्दाश्रु पुलकमत्यच्छम्।
सीतापति दूताद्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् ॥

पम्पाक्षेत्रस्थिता किष्किन्धापरपर्यायागुहैव श्रीमतो हनूमतोऽवततारस्थानमिति ( एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्।। वा.रा 4.66.20, पारस्करप्रभृतीनि च  संज्ञायाम् (पा . सूत्र सं २५९४)  किष्किन्धा = गुहा ) श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकैश्श्रीमद्गोविन्दानन्दसरस्वती स्वामिवर्यैर्महता प्रयासेनानेक श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणोपपुराणागमनिगमतन्त्रनिरुक्त व्याकरणादिपरापरविद्यातात्पर्यरहस्यं समालोचयद्भिर्महत्या सूक्ष्मेक्षिकयातिप्राचीनशिलालेखताम्रशासनादीनां प्रमाणानां गवेषणपुरस्सरमैतिहासिकं परमं तत्वं संस्थापयितुकामैरनन्यभक्तिनिष्ठैश्श्रीरामकार्य धुरन्धरैश्श्रीमद्धनुमद्भगवति निरतिशयप्रेमानुरागस्वान्तैरेतै: कर्नाटकराज्ये पम्पाक्षेत्रे तुङ्गभद्रानदीतटे विराजमानायां किष्किन्धायामञ्जनावाय्वोर्भागधेयमस्मत्सौभाग्यभूतो हनूमान्महानवततारेत्यनेन (श्रीहनुमद् जन्मभूमि किष्किन्धा अञ्जनाद्रि ) ग्रन्थराजेन निरणायि । येन च समेषां भक्तजनानामन्तरङ्गेष्वयं विवादो नैवोत्तिष्ठेत्कदापि कथमपि यद्धनुमान्नासिकासमीपे, वेङ्कटाद्रावन्यत्र वावततारेति। न केवलमेतावत् अविरतं धार्मिक परिश्रमशीलैरेभिरनेकेषां धर्मानुयायिनामात्मसम्मतानि मतिरत्नान्यप्यासाद्यात्र समावेशयामासुरिति महदिदममन्दं मे प्रमोदातिशयमादधाति ।

अनन्तश्रीविभूषितैस्स्वनामधन्यै: परमपूज्य चरणैरस्मद्गुरुवरेण्यैर्जगद्गुरुभिश्शङ्कराचार्यवर्यै
र्ज्योतिश्श्रीद्वारकाशारदेत्युभयपीठाधीश्वरैश्श्रीमत्स्वरूपानन्द सरस्वतीसंयमीन्द्रैरादिष्टमाशयमवगत्यास्मदीयं हार्दमनेन सप्रमाणं सहर्षं सामोदं च प्रकटीक्रियते, तथ्यमिदं यद्धनुमान्कर्नाटके किष्किन्धायां ( महाचैत्रीपूर्णिमायां समुत्पन्नोऽञ्जनीसुत:
आ.रा.सा.का -13.163) चैत्रशुक्लपूर्णिमायां प्रादुरभूदितीतिशम् ।

 तिथि – विक्र सं २०७९ शुभकृत भाद्र शुक्ल अनन्तचतुर्दशी                                                                                                                                                धर्मानुरागी
                                                                                   ब्रह्मचारी सुबुद्धानन्द:
                                                                     श्रीजगद्गुरुशङ्कराचार्यात्मीयसचिववर:,

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.