पम्पापुराण

विरूपाक्षस्तु विश्वेश: तुंगभद्रातु जान्हवी ।
पम्पा काशी समा दिव्या भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी ॥,

अध्याय -१,२ : सूत शौनकादि प्रश्नोत्तर निरूपणं, सप्तर्षीणां पंपाक्षेत्र आगमनं

अध्याय -३ : सप्तर्षीणां क्षेत्रपाल दर्शनं,

अध्याय -४ : ब्रह्मादीनां कैलासागमनं,

अध्याय -५ : पंपादेव्यै ईश्वरेण वरप्रसादं,

अध्याय -६ : पंपाया गंधर्वाय शापप्रदानं,

अध्याय -७ : श्री पंपाविरूपाक्षेश्वरयो: विवाहं