पम्पाक्षेत्र

विरूपाक्षस्तु विश्वेश: तुंगभद्रातु जान्हवी ।
पम्पा काशी समा दिव्या भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी ॥